Projekat

Prelazni smeštaj za mlade tražioce azila
 • Preostalo vreme:0 dana
 • Donatori:1
Lokacija:Beograd, Srbija
Prikupljeno: 289,000€
Cilj: 416,000€

Prelazni smeštaj za tražioce azila (započet u julu 2021. godine) je povezan sa našim projektom Integracione kuće kao logičan nastavak podrške ciljnoj grupi dece i mladih izbeglica. Prelazni smeštaj tj. socijalni smeštaj namenjen isključivo tražiocima azila još uvek nije deo socijalnog stanovanja, što mnoge mlade izbeglice i tražioce azila obeshrabruje da nađu posao i započnu samostalan život u Srbiji. Nizak nivo integracione podrške, nedovoljna informisanost migranata i izbeglica smeštenih u izbegličkim kampovima u udaljenim delovima Srbije, kao i nedostatak prelaznog smeštaja i individualnih integracionih planova, i dalje su glavni razlozi odustajanja od prvobitne namere da ostanu u Srbiji. Problem je posebno težak za mlade tražioce azila koji od detinjstva (tinejdžera) odrastaju do mladosti i treba da počnu samostalan život u Srbiji. Mogućnosti integracije za tražioce azila su slabe, pa će naš program integracije povećati njihove šanse da se uspešno integrišu u srpsko društvo.

U cilju efikasnog pokrivanja glavnih oblasti integracije tražilaca azila tim JRS sprovodi sledeće aktivnosti:

 • Uspostavlja stambene jedinice kao sigurno mesto za stanovanje,
 • Drži časove srpskog jezika za tražioce azila,
 • Omogućava pristup obrazovanju i jačanju IT veština,
 • Pomaže pri zapošljavanju,
 • Omogućava pristup zdravstvenoj zaštiti,
 • Sprovodi aktivnosti socijalnog mentorstva,
 • Informiše izbeglice i tražioce azila,
 • Obezbeđuje intenzivnu socijalizaciju,
 • Lobira i zalaže se za prava izbeglica i tražilaca azila u Srbiji.
# korisnika
5
# stambenih jednica
2
Project realization